خلاصه ای از فعالیتهای شهرداری زابل در هفته ... سایت های ...
  شهرستان زابل : خیابان فردوسی - شهرداری مرکزی زابل کد پستی : 46151_98617 سامانه پیام کوتاه : 30005937137137